Executive Team

CJ Johnson
CJ Johnson
Senior Pastor
Jason Pongratz
Jason Pongratz
Executive Pastor
Directional Team
Mark Crull
Mark Crull
Executive Pastor
Discipleship Team
Kurt Brodbeck
Kurt Brodbeck
Executive Pastor
Development Team

Executive Support

Jacqueline Swift
Jacqueline Swift
Executive Assistant
Senior Pastor
Susan Poston
Susan Poston
Executive Assistant
Directional Team
Annette Parker
Annette Parker
Executive Assistant
Discipleship Team
Mary Ann Allison
Mary Ann Allison
Executive Assistant
Development Team